تنها پیامبری که با یک زن بیوه ازدواج کرد

تنها پیامبری که با یک زن بیوه ازدواج کرد

حضرت داود (ع) اولین کسی که با زنی بیوه ازدواج کرد
برخی از سنت ها از ابتدای خلقت انسان به غلط در میان مردم رواج داشت که پیامبران به امر خدا این رفتارها را از میان برمی داشتند.از عصر حضرت آدم(ع) تا زمان حضرت داود (ع) بین مردم سنت شده بود که اگر زنی همسرش کشته می شد یا می مرد، بلاتکلیف می ماند و حق نداشت با کسی ازدواج کند.

 

خداوند به داود (ع) وحی کرد این سنت را بشکن و به مردم بگو ازدواج با زنان بیوه جایز است.پس از این دستور الهی داود(ع) نخستین فردی بود که به سنت شکنی اقدام نمود و با زنی که همسرش کشته شده بود، پس از به سر آمدن عده آن زن، با او ازدواج کرد.

 

چون داود(ع) به عنوان نخستین نفر این کار را انجام داد. عده ای از مردم بهانه گیر، از کار داود (ع)رنجیده خاطر شدند و در این رابطه به شایعه پراکنی پرداختند و بعضی نسبت های ناروا را به ساحت مقدس داود(ع) دادند که در تورات آمده و به راستی شرم آور و نابخردانه است.

 

برخی از خصلت های داود نبی(ع) عبارت است از:

1_صبر و مقاومت
 2_مقام عبودیت و بندگی

3_قوت و قدرت معنوی و جسمی
4_بازگشت و رجوع مداوم به خدا و رابطه تنگاتنگ با خدا

5_کوهها در تسخیر او بودند و با او صبح و شام تسبیح خدا می گفتند
6_پرندگان در تسبیح خدا با او هم آواز می شدند

7_داشتن حکومت استوار و مقتدرانه
8_علم و دانش بسیار
9_منطقی گویا و بیانی لطیف و شیوا