متن های بسیار اموزنده و فلسفی

متن های بسیار اموزنده و فلسفی

 

همیشه روزهایی هست

که انسان در آن کسانی را که دوست می داشته بیگانه می یابد …
.
.
.
******************************
.
.
.
من آدم نرفتن ام،آدم دوست موندن،یا اصلن آدم دیر رفتن ام،خیلی دیر
اماوقتی برم،دیگه آدم برگشتن نیستم. آدم مثل قبل شدن نیستم. باور کن!
.
.
.
******************************
.
.
.

هیچ كس از قلب شما به شما نزدیكتر و راستگوتر نیست.
بنابراین از كسانی كه قلب پاك شما ایشان را به خود نمی پذیرد، دوری كنید.
.
.
.

******************************
.
.
.
ترجیح می دهم مردم از “چیزی که هستم” متــنـفر باشند
تا اینکه عــاشــق “چیزی که نیستم” بشوند…
.
.
.

******************************
.
.
.
گاهى اوقات مجبوريم بپذيريم كه برخى از آدم ها فقط مى توانند در قلبمان بمانند نه در زندگيمان
.
.
.

******************************
.
.
.
اگر انسان مفیدی نیستید

حداقل حیوان کثیفی نباشید
.
.
.

******************************
.
.
.
برای مردم زندگی نکن!
تباه میشوی…
غمگین ترین آدم ها
کسانی هستند که
برداشت دیگران
برايشان زیادی مهم است… .
.
.
.

******************************
.
.
.
انسان هیچ وقت بیشتر از آن موقع خود را گول نمیزند که خیال میکند دیگران را فریب داده است .
.
.
.

******************************
.
.
.
دانش حقیقی این است که همه بدانیم نادانیم .
.
.
.

******************************
.
.
.
حتی اگر در مسیر درستی هم باشی چنان چه فقط آنجا بمانی تو را زیر خواهند گرفت .
.
.
.

******************************
.
.
.
تنها آدمی که همیشه میتونی دوباره بهش

یک شانس دوم بدی

خودتی…
.
.
.

******************************
.
.
.
خشم بی حد گرفتن وحشت آورد و لطف بی وقت هیبت ببرد .