چرا درمان معتادان عمدتاً با شکست مواجه می شود؟

چرا درمان معتادان عمدتاً با شکست مواجه می شود؟

 

در همايش درمان‌هاي وابستگي به مواد كه توسط دانشگاه آزاد كيش برپا شده بود، دكتر محمد حاتمي عضو شوراي مركزي سازمان نظام روانشناسي و مشاوره  اظهار داشت :

 

اكنون سازمانها، نهادها و حتي بخش‌هاي خصوصي براي ترك اعتياد اقدامات خوبي انجام ميدهند و بودجه هاي قابل توجهي هم هزينه مي‌شود، اما كار درماني معتادان به دليل عدم استفاده از روانشناسان و مشاوران عمدتاً با شكست مواجه ميشود. همانطوري كه ملاحظه مي‌كنيم معتادان ترك از اين در خروج مي‌كنند و از دري ديگر ورود ميكنند.

 

در درمان اعتياد، مساله عود و بازگشت اهميت بسيار زيادي دارد. در اين بخش فقط روانشناسان و مشاوران كارايي دارند؛ دارو و يا اقدامات ديگر درمان كامل نيست. برای معتادي كه ترك كرده است بايد عوامل محيطي تحت كنترل قرار گیرند و مهارت‌هاي لازم به او آموزش داده شود و مسائلي نظير تعارضات دروني كه منجر به لغزش مي‌شود، درمان شود و از خدمات روانشناسان و مشاوران بهره گيرند.

 

لذا معتادان پس از ترك و حتي قبل از ترك بايد تحت نظر و آموزش‌هاي تخصصي قرار گيرند تا اقدامات درماني مؤثر واقع گردد؛ درغير اينصورت شاهد وضعيت كنوني خواهيم بود.