آیا می دانید بیمه مسئولیت چیست ؟

آیا می دانید بیمه مسئولیت چیست ؟

 

با گسترش مسئولیت افراد در کار و زندگی به خصوص کار، انواع بیمه مسئولیت برای افراد جامعه ارائه شده است که از جمله آن به بیمه مسئولیت حرفه‌ای پزشکان، بیمه مسئولیت کارفرمایان در قبال کارکنان، بیمه مسئولیت مالکین آسانسور و بیمه مسئولیت ناشی از آتش سوزی می توان اشاره کرد.

 

در این میان بیمه مسئولیت مدنی کارفرمایان در قبال کارکنان به گونه‌ای می باشد که کلیه کارفرمایان در قبال جبران خسارات وارده به کارکنان و کارگران خود که ناشی از حوادث در حین کار است و باعث صدمات جسمانی و فوت می‌شود مسئول اند.

 

البته رعایت اصول حفاظتی جهت پیشگیری از حوادث کار برای تمامی کارفرمایان الزامی است، اما کوتاهی در این اصول حفاظتی باعث بروز حوادث برای کارکنان می‌شود و کلیه کارکنان تحت پوشش بیمه مسئولیت هستند مگر اینکه با کارفرما قرارداد نداشته باشد.