اس ام اس های زیبای بی وفایی و بی معرفتی

اس ام اس های زیبای بی وفایی و بی معرفتی

 

 

 

من – تــــو = تــــو + اون

به همین راحتی !!

 

**********************حل شده ام، مثل یک معما !

راست می گفتی که خیلی ساده ام …

 

**********************


وقــتی دست فــشردیــم و قـــول دادیـــم …
فقــــط ،دست تــو مـردانـه بــود!
و … قـــــول من !!

 

**********************سایر اس ام اس های بی وفایی در ادامه مطلب…

برای من همین ” تو ” کافیـــست ،
برای تو چند ” او ” ؟!
بی خیالم هم شوی بی خیالـــت نمیشوم
می توانم جای خالیت را با خیالت پر کنم !!

 

**********************


” تو ” برای ” من ” مهمـــّی . . .
” او ” برای ” تو ” مهمـــّه . . .
تکلیف من هم کاملاً مشخّص . . !

 

**********************


هـی تـو
مـن کـه زاده ی تـنـهایـیـم ، خـدا تـو را بـرای او نـگـه دارد

 

**********************


در خیالِ دیگری میرفتـــی
و من چه عاشقانه کاسه ی آب پشتت خالی میکردم …

 

**********************


میدونم یکی از از آن روزهای مبهم دور
وقتی جلوی تلویزیون روی کاناپه لم داده ای
و احتمالا بچه هات از سر و کولت بالا می روند
درست همان لحظه که قرار است احساس خوشبختی کنی،
ناگهان …
“یاد و خاطره ی من به سینه ات چنگ می زند”

 

**********************


روی کارت برایش نوشتم “به امید فردای بهتر” …
دو هفته بعد شنیدم ازدواج کرده ؛ تازه فهمیدم آن روز “الف” فردا را یادم رفته بود …

 

**********************


چشمانم را به نابینایی میفروشم تا کسی را که دوست دارم با دیگری نبینم …

 

**********************


این روزها پر طرفدارترین بازی در بین آدمها ، بازی با “احساسات” است !

 

**********************


میتــــرسم…
میترســم کســـی بــویِ تنـــت را بگیـــرد،
نغمـــــه دلـــت را بشنـــــود،
و تــــــو، خـــو بگیــــری بــه مانــدنــــش!
چــــه احســـاس ِ خــط خطـــی و مبــهمی ست،
ایــــن عاشقـــــانـــه های ِحســـــودیِ مـــن!

 

**********************


نمیدانم گنجشک ها که شبیه هم هستند ،
چه طور همدیگر و میشناسن؟!
و نمیدانم چند نفر شبیه من هستند که تو دیگر مرا نمیشناسی …!

 

**********************خوابــــــم را درست تنظیـــــم کرده ام
روی بــــــی تفاوتـــــی های تــــــــــو
تــــــو روزنــــــامه ات را میخوانی / من در خوابــــــم با دیگری تانــــــگو می رقصــــــم…
از خواب کــــــه بیدار شــــــوم بــــــی حسابیم
یک – یک بــــــه نفع روزمرگــــــی….

 

**********************


اینجا همه ی برادران قابیلند
با وسوسه های ناتنی فامیلند
از ترس خیانت به رفاقت ای عشق
اینجا همه ی رابطه ها تعطیلند

 

**********************


بــــوی رفـتن مــی دهــی …
عطـــر تـــازه ای خــــریــــده ای..؟!

 

**********************


تـمـام مـعـلوم هـا و مجـهـول هایـم را
بـه زحمـت کـنـار هـم مـی چـیـنم
فـرمـول وار ؛
مـرتـب و بـی نـقـص …
و تــو
بـا یـک اشـاره
هـمـه چـیـز را
در هـم می ریــزی …