نوشته های فاز بالا برای تتوی روی بدن

نوشته های فاز بالا برای تتوی روی بدن

 

 

منت کشی ممنوع
خوشش بیاد
خودش میاد
.
.
.
********************************
.
.
.
یه جا گیر دلم بگا میره بگم
.
.
.
********************************
.
.
.
دلم خونه
وقتی
دلش
با
اونه
.
.
.
********************************
.
.
.
یادته میگفتی
تا تهش بامی ؟
من الان ته تهم
تو کجایی ؟
.
.
.
********************************


.
.
.
دنیا
تنهایی های زیادی داره
اما
تنهایی ما مجازیا دنیایی داره
.
.
.
********************************
.
.
.
به کسی خوبی نیومده
هر چی شگ تر
مورد علاقه تر
.
.
.
********************************
.
.
.
اّهّاّیّ لّاّشّیّ اّلّاّنّ کّجّاّشّیّ

رّسّیّدّیّ بّهّ اّوّنّیّ کّهّ مّیّگّفّتّیّ خّدّاّشّیّّ

بّاّ هّمّه هسّتّ بّهّ اّسّمّ دّاّدّاّشّی هّه
.
.
.
********************************
.
.
.
عـــزیـــزم.. ٰگــنده ی گنـــده هم ک باشی

تـــازه میشی ٰبــادیــگاردِ مـــن… . . . عقـــب وایســـا…
.
.
.
********************************
.
.
.
هر دو هنرمندای خوبی هستیم !!!

تو راهتو
“کشیدی”
و رفتی ،

منم درد
“کشیدم”
.
.
.
********************************
.
.
.
گاهـی بایَـد خیانَـت کَـرد!
تـا ارزِش صِداقَـت مشَخـص شِـه..
.
.
.
********************************
.
.
.
تـــــو گاز میـگیرے

◈مــــــــن جــــر میدمـ

◈اناتومـے ســـگ با گــرگ

◈خعلے فرق دارهـ